הכנסה גולמית מותאמת | Adjusted gross income

הכנסה ברוטו בניכוי הוצאות מסוימות (מזונות וכדומה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש