הכנסה נצברת | Earned income

הכנסה משכר – עבודה/עסק עצמאי (לא כוללת תשלומי מפנסה/תשואות מהשקעות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש