יחס חוב להכנסה | Debt-to-Income (DTI) Ratio

מדד לבחינת יכולת הלווה להחזיר את ההלוואה – על פי שיעור ההוצאה על פירעון חובות/הלוואות מתוך שכר הברוטו שלו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש