כתב אופציה | Warrant

נייר ערך המזכה את המחזיק באופציה לרכוש מניות של החברה המנפיקה במחיר מוגדר במועד מסוים או לאחריו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש