רזרבות בנקאיות | Bank reserves

סך הנכסים הנזילים בקופת הבנק. יחס רזרבה משקף את היחס בין היקף המזומן הבנקאי לבין סך הכספים המופקדים בחשבונות הבנק, קרי ההתחייבויות ללקורוות (מושג קשור: הלימות הון).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש