שיעור החיסכון האישי | Personal saving rate

היחס בין סך החיסכון לבין סך ההכנסה הפנויה. החלק מתוך ההכנסה (לאחר ניכוי מסים) שנחסך.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש