בטוחה/ערבות | Collateral

נכס ששועבד כערובה על חוב – אם החוב לא ייפרע בהתאם להסכמות, המלווה רשאי לקבל לידיו את הבטוחות (וברצותו, למכור אותן ולקבל עבורן את הערך הכספי המגיע לו).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש